Politica de confidențialitate

Acest document, alături de documentele de Politica de utilizare cookies, reprezintă contractul dvs. Cu Magic Words Media SRL, care gestioneaza site-ul melania-medeleanu.ro

Prin accesarea acestui site, oferiți acordul expres și neechivoc ca datele dvs. personale să fie prelucrate de către Magic Words Media SRL

Această Politică de confidențialitate a fost întocmită cu respectarea dispozițiilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit, în continuare, „GDPR”).

Baza legală de prelucrare a datelor 

Prelucrăm datele cu caracter personal care vă aparțin pe baza consimțământului dumneavoastră [art. 6 alin. (1) lit. (a) din GDPR]. Magic Words Media SRL prelucrează datele abonaților săi, incluse în formularul de înscriere, pe baza consimțământului liber, specific, informat și lipsit de ambiguitate, obținut în mod legal de la dvs.

Vă puteți retrage oricând consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, fără a vă fi perceput vreun cost și fără a fi afectată calitatea serviciilor de care veți beneficia în viitor. Vă puteți dezabona oricând, trimițându-ne un e-mail la adresa contact@melania-medeleanu.ro, cu subiectul „Dezabonare”. O altă variantă este să accesați linkul „Dezabonare” vizibil în partea de jos a fiecărui email transmis către dvs.

Motivul colectării de date cu caracter personal

Magic Words Media SRL va folosi datele colectate pentru transmiterea de newslettere și alte comunicări comerciale si/sau dupa caz pentru onorarea serviciilor din cadrul evenimentelor susținute de Melania Medeleanu.

Putem folosi, de asemenea, adresa dumneavoastră de e-mail pentru a vă trimite comunicări referitoare la serviciile noastre sau evenimentele pe care le organizăm ori care sunt organizare în colaborare cu noi, precum și anumite servicii legate de activitatea noastră.

Drepturile dvs.

În conformitate cu dispozițiile GDPR, beneficiați de următoarele drepturi:

a) Dreptul de acces, adică de a obține din partea Melaniei Medeleanu o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă aparțin și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la următoarele informații:

scopurile prelucrării;
· categoriile de date cu caracter personal vizate;
· destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate;
· acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;
· existența dreptului de a solicita  rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal ori restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau a dreptului de a se opune prelucrării;
· existența dreptului de a depune o plângere în fața autorității competente;
· în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate direct de la persoana vizată, orice informații disponibile privind sursa acestora.

b) Dreptul la rectificare, adică dreptul de a obține rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă aparțin.

c) Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), în cazul în care există unul dintre următoarele motive:

datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
· dumneavoastră vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea, în conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. a) sau cu art. 9 alin. (2) lit. a) din GDPR, și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
· vă opuneți prelucrării în temeiul art. 21 alin. (1) din GDPR și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea;
· vă opuneți prelucrării în temeiul art. 21 alin. (2) GDPR;
· datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
· sau al dreptului român.

d) Dreptul la restricționarea prelucrării, atunci când:

.  contestați exactitatea datelor

· prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
· Melania Medeleanu nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dumneavoastră le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
·  v-ați opus prelucrării în conformitate cu art. 21 alin. (1) GDPR, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate;

e) Dreptul la portabilitatea datelor, adică dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea noastră, în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământ în temeiul art. 6 alin. (1) lit. a) sau al art. 9 alin. (2) lit. a) GDPR sau pe un contract în temeiul art. 6 alin. (1) lit. b) GDPR și prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

f) Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care ar produce efecte juridice în privința dumneavoastră sau care v-ar afecta în mod similar într-o măsură semnificativă.

Pentru exercitarea efectivă a acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, la adresa de e-mail contact@melania-medeleanu.ro

g) De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.

Ce tehnologii utilizăm pentru colectarea și stocarea datelor?
Site-ul www.melania-medeleanu.ro utilizează tehnologii și module de tip „cookie” doar pentru analiza numărului de vizite pe site (Google Analytics) și nu plasează automat informații pe calculatorul dumneavoastră (nu plasează Pixel Tags – „taguri pixel” sau alte asemenea tehnologii).

Datele dumneavoastră sunt stocate în bazele noastre de date în format fizic și electronic, la care au acces doar persoanele expres autorizate, fiind adoptate măsuri tehnice și organizaționale adecvate pentru a asigura securitatea datelor.

Confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter personal
Magic Words Media SRL ia toate măsurile organizatorice și tehnice necesare pentru a proteja confidențialitatea și securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal pe care le colectăm. De aceea, stocăm informațiile dumneavoastră personale în medii de operare sigure, care nu sunt disponibile pentru public și care sunt accesibile numai Magic Words Media SRL sau contractorilor autorizați. Aceștia au fost informați și instruiți, în prealabil, pentru a asigura datelor dumneavoastră un nivel de protecție adecvat, cu respectarea cerințelor privind confidențialitatea și securitatea datelor, astfel cum sunt impuse de lege.

Transferul datelor cu caracter personal

Magic Words Media SRL nu va divulga niciodată datele dumneavoastră cu caracter personal unei societăți comerciale sau organizații terțe care intenționează să le folosească în scopuri de marketing direct, cu excepția situației în care vă dați consimțământul expres și prealabil în acest sens.

Am mai putea dezvălui informațiile dumneavoastră personale în cazul în care suntem obligați prin lege (spre exemplu, dacă primim o solicitare de la o autoritate abilitată de lege). De asemenea, am putea divulga datele dumneavoastră în cazul in care o astfel de acţiune este în mod rezonabil necesară pentru a ne conforma procedurilor legale, pentru a răspunde oricăror solicitări și pretenții sau pentru a proteja siguranța sau drepturile clienților și angajaților noștri.

Magic Words Media SRL nu va transmite mesaje nesolicitate (spam), astfel cum acestea sunt definite de lege și că va depune toate diligențele necesare pentru păstrarea datelor dvs. în siguranță.